POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 

Poznań - uchwała Rady Miasta zwalniająca taksówki z opłat w SPP - oczywiście podczas pracy a nie całkowicie. Można? Można - więc zaczynijmy dążyc do takiej zmiany....

UCHWAŁA NR XXXVII/633/VII/2016

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 listopada 2016r.

 

zmieniająca

uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 260 j.t. ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 zmienianej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”. W przypadku kierowców taksówek oczekujących na klienta w pojeździe, oznakowanym zgodnie z § 8 uchwały Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. aktywnym kodem QR–Kod oraz podczas wsiadania i wysiadania pasażera z takiego pojazdu, na każdym ogólnodostępnym miejscu w SPP oraz na „kopertach dla dostaw”, o których mowa w § 19a do 15 minut.”;

2) w § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza i oznakowuje bezpłatne miejsca postojowe, tzw. koperty, dla oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej przy każdej siedzibie referatu SMMP i pojazdów policji przy każdej komendzie lub komisariacie policji.";

3) w § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Czas postoju będzie potwierdzony zegarem parkingowym wydawanym przez ZDM i umieszczonym za przednią szybą pojazdu, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to pojazdów, o których mowa w § 7 ust. 4.”.

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxvii-633-vii-2016-z-dnia-2016-11-08,65127/